Program Lojalnościowy GoogLab

Program Lojalnościowy GoogLab

W przygotowaniu...

Dziękujemy i życzymy atrakcyjnych zakupów w GoogLab.pl

Regulamin Programu

§ 1. Postanowienia ogólne

 • 1.1 Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Punkty za zakupy.
 • 1.2 Organizatorem programu jest Firma BIO4U z siedzibą w Gdyni, pod adresem
  ul. Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia,
 • 1.3 Program jest prowadzony w Sklepie GoogLab na stronie www.googlab.pl
 • 1.4 Program rozpoczął się w dniu 16.09.2015 roku i będzie trwał do odwołania.

§ 2. Słowniczek użytych pojęć:

 • 2.1 Program – Program Lojalnościowy Program Punkty za zakupy prowadzony 
 • przez BIO4U.
 • 2.2 GoogLab – podmiot oferujący Klientom towary lub usługi w ramach Programu.
 • 2.3 Klient – osoba pełnoletnia, która założyła konto w sklepie, bierze udział w Programie.
 • 2.4 Konto – indywidualne konto w aplikacji informatycznej Programu, na którym przy użyciu loginu i hasła są zapisywane i rejestrowane wszystkie zdarzenia i transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez Klienta w ramach programu.
 • 2.5 Stan Punktów – liczba zgromadzonych punktów.

§ 3. Postanowienia ogólne

 • 3.1 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.
 • 3.2 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie GoogLab na stronie www.googlab.pl
 • 3.3 Z naliczania punktów wyłączone są zakupy poza sklepu internetowego www.googlab.pl
 • 3.4 Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje poprzez założenie konta w sklepie www.googlab.pl i złożenie zamówienia.

§ 4. Gromadzenie punktów

 • 4.1 Klient posiadający Konto gromadzi punkty poprzez zakup towarów dokonanych w sklepie GoogLab. Punkty naliczane są na podstawie kwoty zakupu: 10zł = 1 punkt. Punkty przyznane Klientowi podczas zakupu zostają zarejestrowane na jego koncie.
 • 4.2 Późniejsza rejestracja Punktów na podstawie faktur lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa a Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 • 4.3 Dopuszcza się późniejsze doliczenie punktów na podstawie przedłożonego przez Klienta dokumentu zakupowego – jeśli punkty te nie zostały doliczone do Jego konta na skutek problemów leżących po stronie Firmy Googlab (np. awarii systemu).
 • 4.4 W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Klientowi Extra punkty na zasadach określonych odrębnie dla tych akcji.
 • 4.5 Klient może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów logując się na swoje konto na www.googlab.pl.
 • 4.6 Zgromadzone Punkty zachowują ważność przez okres trwania programu.

§ 5. Wymiana Punktów na Nagrody lub kolejne zakupy.

 • 5.1 Zgromadzone Punkty mogą zostać wymienione na nagrody opisane w informacji o promocji (po lewej stronie regulaminu) lub posłużyć jako forma płatności przy następnym zamówieniu. Następny zakup w Sklepie można opłacić uzbieranymi punktami, pozostałą brakującą część należy zapłacić gotówką.
 • 5.2 W uzasadnionych wypadkach sklep zastrzega sobie prawo do: - zastąpienia towarów wymienionych na inne podobne o zbliżonej wartości i właściwościach. - dokonywania zmian w liście Nagród. O zmianach w regulaminie i dostępnych nagrodach organizator programu lojalnościowego informuje poprzez zamieszczenie informacji i aktualnej regulaminu i listy nagród na stronie internetowej www.googlab.pl
 • 5.3 Punkty i Nagrody Programu "Punkty za Zakupy" nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana punktów, Nagród Programu na gotówkę jest zakazana. W przypadku utraty loginu lub e-maila na który został zarejestrowany użytkownik Programu, punkty nie są przepisywane.

§ 6. Reklamacje i zwroty

 • 6.1 Otrzymane Nagrody z Programu "Punkty za Zakupy" nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Sklep - nie wystawia faktur VAT ani paragonów za otrzymane nagrody.

§ 7. Postanowienia końcowe

 • 7.1 Sklep Googlab- zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, katalog nagród, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony.
 • 7.2 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Sklep Googlab zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą.
 • 7.3 O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani na podany na koncie e-mail. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na nagrody w terminie podanym w informacji o zakończeniu/zawieszeniu Programu. Punkty, które nie zostaną wykorzystane we wskazanym terminie zostaną anulowane.
 • 7.4 Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na http://googlab.pl/content/program-lojalnosciowy-6

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Ostatnia aktualizacja: 16.09.2015r.


Menu
Probówki do PCRProbówki typu EppendorfPłytki do PCRPipety serologiczneIzolacja plazmidowego DNAGłaszczkiKońcówki do pipetIzolacja DNAMieszadła magnetyczneSzalki PetriegoTrizolWirówki laboratoryjneWytrząsarkiZestawy do izolacji RNA